Opšti uslovi poslovanja

РИЗНИЦА
Агенција за промет некретнине и пословне активности
Славиша Пешић, предузетник,
Ниш, ул. Цара Душана бр. 104Ц/19,
М.Бр.: 56396918; ПИБ: 103365787

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Општим условима пословања РИЗНИЦЕ-Агенције за промет некретнина и пословне активности (у даљем тексту Агенција РИЗНИЦА) уређује се пословни однос између Посредника у промету и закупу непокретности и Налогодавца (физичког или правног лица) у складу са чланом 28. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности. Закључењем уговора о посредовању, односно прихватањем ових услова Налогодавац потврђује да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања Посредника у промету непокретности.
Посредовање се врши на основу Уговора о посредовању у промету, односно закупу непокретности које закључе Налогодавац и Посредник.
Налогодавац може имати закључене Уговоре о посредовању са више Посредника истовремено, осим у случају ексклузивног посредовања.
Купац/Закупац у својству Налогодавца у обавези је да посредничку накнаду исплати Посреднику који му је први омогућио разгледање предметне непокретности, односно, који га је први упознао са предметном непокретношћу. У случају да је Налогодавац (Купац/Закупац) разгледао предметну непокретност (посредством другог посредника или сам) пре него што му је Посредник Агенција РИЗНИЦА исту показао, обавезан је да о томе упозна Посредника како се не би поновило разгледање, те како би се избегли потенцијални спорови између Налогодавца и Посредника и посредника међусобно, а у случају да то не учини, сматраће се да је непокретност први пут разгледао посредством Посредника Агенције РИЗНИЦА.
Продавац/Закуподавац у својству Налогодавца обавезан је да посредничку накнаду исплати Посреднику који га је први довео у везу са потенцијалним Купцем/Закупцем. У случају да Посредник доведе у везу са Налогодавцем (Продавцем/Закуподавцем) лице које је већ разгледало предметну непокретност, обавезан је да о томе упозна Посредника, како би се избегли потенцијални спорови између Налогодавца и Посредника и посредника међусобно, а у случају да то не учини, сматраће се да је Налогодавац са потенцијални Купцем/Закупцем, први пут доведен у везу посредством Агенције РИЗНИЦА.
Купац/Закупац у својству Налогодавца обавезан је да непосредно пре разгледања непокретности потпише посреднику Потврду/Изјаву о гледању непокретности, у којој потврђује да је предметну непокретност први пут гледао посредством Посредника.
У случају да Купац/Закупац одбије да потпише Потврду/Изјаву из претходног става, Посредник није обавезан да му предметну непокретност покаже. У случају да је Посредник показао предметну непокретнос Купцу/Закупцу и поред његовог одбијања да потпише Потврду/Изјаву о гледању, па Купац/Закупац или са њим повезана лица наведена у делу III, алинеја пет, ових Општих услова пословања, закључи Уговор о промету/Закупу предметне непокретности, чињеница да је Посредник довео у везу Купца/Закупца са Продавцем/Закуподавцем доказиваће се другим доказним средствима, т.ј., сведоцима, писаном или електронском документацијом, СМС порукама и сл.


II ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ, ПРАВА ПОСРЕДНИКА ПРИЛИКОМ ПОСРЕДОВАЊА, ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ И ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

Обавезе Посредника
 • да закључи уговор о посредовању са Налогодавцем у писаном облику;
 • да настоји да нађе и доведе у везу са Налогодавцем лице ради закључења правног посла;
 • да да Налогодавцу објективно мишљење о цени непокретности или износу закупнине непокретности у складу са њеним карактеристикама, приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима;
 • да изврши увид у исправе којима се доказује право својине или друго стварно право на непокретности чији промет, односно закуп је предмет посредовања и да упозори Налогодавца нарочито на могуће ризике у вези са уписом предметне непокретности у регистре непокретности, уписана права односно терете на предметној непокретности, постојање права прече куповине и ограничење у правном промету у складу са посебним прописима;
 • да обави потребне радње у циљу представљања (презентације) непокретности на тржишту, да постави оглас у вези са прометом, односно закупом непокретности на одговарајући начин и да изврши све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за шта има право на посебне, унапред исказане трошкове ;
 • да омогући преглед непокретности;
 • да чува податке о личности Налогодавца, а по писаном налогу Налогодавца да чува као пословну тајну податке о непокретности, у вези са чијим прометом, односно закупом посредује, или у вези са том непокретности, или о послу за који посредује;
 • да обавести Налогодавца о свим околностима значајним за предметни посао које су му познате;
 • да посредује у преговорима и настоји да дође до закључења уговора;
 • да присуствује код закључења правног посла (Предуговора и Уговора);
 • да присуствује примопредаји непокретности;

Сматра се да је Посредник омогућио Налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) о преговарању за закључење правног посла, ако је Налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је:
 • непосредно одвео, или упутио Налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности;
 • организовао сусрет између Налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла;
 • Налогодавцу саопштио име, број телефона, телефакса, или е-адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

Права Посредника приликом посредовања

Посредник има право да, уз сагласност Налогодавца (продавац / закуподавац) фотографише или направи видео запис непокретности чији промет је уговорен Уговором о посредовању. Сачињене фотографије, односно видео записе Посредник не сме користити у друге сврхе, осим у сврху презентације предметне непокретности потенцијалном купцу / закупцу, односно оглашавање исте постављањем на свој сајт или путем огласа на интернету .
Посредник има право да, у писаној односно електронској форми, закључи Уговор о потпосредовању, Којим ће, у целини или делимично, пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовању на другог посредника, ако се са овим Налогодавац изричито сагласио у Уговору о посредовању. Посредник је дужан да копију Уговора о потпосредовању преда Налогодавцу у року од три дана од дана закључења тог уговора.
Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун Налогодавцу, у складу са закљученим Уговором о посредовању и овим Општим условима пословања .

Ексклузивно посредовање

Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовањ, да у уговореном року неће лично отуђити непокретност која је објекат Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног промета .
Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању Налогодавац закључи правни посао у вези са предметном непокретношћу, за који је посредовао други посредник, или лично, без посредовања било ког посредника, дужан је да Посреднику са којим је уговорио ексклузивно посредовање на име накнаде штете плати износ уговорене посредничке накнаде.
Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори Налогодавца на значење и Правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

Обавезе Налогодавца
 • да обавести Посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања,
 • да Посреднику да на увид оригинале исправе које доказују његово право на непокретности, које је предмет промета, односно да упозори Посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности;
 • да осигура Посреднику и лицу заинтересованом за закључење правног посла разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено време;
 • да обавестити Посредника о свим битним подтацима о непокретности, што посебно укључује тачне податке о цени, локацији, структури и др;
 • да исплати Посреднику уговорену посредничку накнаду, и ако је то посебно уговорено, да надокнади посреднику друге трошкове настале током посредовања;
 • да обавести Посредника писаним путем о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима и ценом, а све у року од три дана од настале промене;
 • да одмах обавести Посредника да је лице које је преко Посредника гледало непокретност показало интересовање да без Посредника закључи уговор/предуговор о купопродаји непокретности, закупу непокретности, или обави неки други правни посао који је последица рада Посредника.

I I I OСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСРЕДНИЧКУ НАКНАДУ

Посредник стиче право на посредничку накнаду у тренутку закључења уговора за који је посредовао, осим ако Посредник и Налогодавац нису уговорили да се право на посредничку накнаду стиче у моменту закључења предуговора за који је Посредник посредовао.
Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред, односно пре закључења предуговора, односно уговора, за који је посредовао, у складу са претходним ставом.
Износ посредничке накнаде, односно начин одређивања износа посредничке накнаде, као и врста и висина трошкова за додатне услуге Посредника, утврђени су Ценовником посредничких услуга који је саставни део ових Општих услова пословања.
Посредник може да уговори право на накнаду додатних трошкова нужних за извршење налога, без обзира на успех посредовања, и затражи да му се унапред плате средства за одређене издатке, ако је то изричито наведено у уговору о посредовању.
Посредник има право на посредничку накнаду ако брачни, односно ванбрачни друг, потомак, или родитељ лица са којом је посредник довео у везу Налогодавца, закључи посредовани правни посао. Повезаним лицима, поред наведених сродника, сматраће се и родитељи брачног друга, његова браћа и сестре, као и правно лице које је у власништву/сувласништву потенцијалног Купца или његових сродника наведених у овом ставу, као и лица која су са њим присуствовала презентацији непокретности.
Ако након престанка важења уговора о посредовању, на основу отказа налогодавца, а у року не дужем од месец дана од дана престанка важења уговора, Налогодавац закључи правни посао који је непосредна последица посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да Посреднику плати уговорену посредничку награду у целини, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.
Ако под условом и у року из претходног става, Налогодавац закључи правни посао који је у значајној мери резултат посредниковог посредовања пре престанка важења уговора о посредовању, дужан је да плати Посреднику сразмерну посредничку накнаду, осим ако је уговором о посредовању другачије било уговорено.
Посредник, односно потпосредник нема право на накнаду за посредовање ако са налогодавцем у своје име, као уговорна страна, закључи уговор који је предмет посредовања, односно ако такав уговор са налогодавцем закључи лице које за посредника, односно за потпосредника обавља послове посредовања.
Посредник није обавезан да врати исплаћену посредничку накнаду у случају раскида Уговора, Предуговора или одустајања једне од уговорних страна и у другим случајевима који не зависе од деловања Посредника, осим ако Уговором о посредовању није другачије уговорено.
Посредник није одговоран за извршење обавеза уговорних страна у правном послу купопродаје/изнајмљивања непокретности за које су по природи тог правног посла и законским одредбама одговорне уговорне стране или које су обавезе исте уговориле приликом купопродаје/изнајмљивања непокретности, као ни за ствари које Посредник није могао знати или проверити.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ
Посредник у обављању посредовања, односно других радњи у вези са послом који је предмет посредовања, мора поступати са пажњом доброг провредника.
Посредник одговара Налогодавцу, у складу са Законом, за штету која је настала услед неиспуњења уговорних обавеза које је Посредник преузео Уговором о посредовању и која су наведена у овим Општим условима пословања.
Посредник није одговоран за извршење обавеза уговорних страна у правном послу купопродаје/изнајмљивања непокретности за које су по природи тог правног посла и законским одредбама одговорне уговорне стране или које су обавезе исте уговориле приликом купопродаје/изнајмљивања непокретности, као ни за ствари које Посредник није могао знати или проверити.
Посредник не одговара за квалитет непокретности која је предмет промета, нити за скривене мане (осим у случају да му је Продавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он је ту информацију прикрио од Купца).

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА О ПОСРЕДОВАЊУ
Уговором о посредовању утврђује се период на који се Уговор закључује. Ако није другачије уговорено, сматраће се да је Уговор закључен на период од годину дана.
Уговор о посредовању престаје да производи правна дејства закључењем правног посла за који је посредовано, истеком рока на који је закључен (ако у Уговору о посредовању није другачије уговорено), или отказом Налогодавца или Посредника који се даје у писаној или електронској форми.
Отказ Уговора о посредовању не мора бити образложен, може бити дат у свако доба (осим код ексклузивног посредовања, где се рок сматра битним елементом Уговора) и има правно дејство од момента достављања другој страни.

I V ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
На односе између налогодавца и посредника који нису уређени овим Општим условима пословања, а нису уговорени уговором о посредовању, примењују се одредбе Закона који регулишу ову област и Закона о облигационим односима.
Ови Општи услови пословања су саставни део Уговора о посредовању и истакнути су на видном месту у просторијама Посредника.

Прилог:

- Ценовник услуга

ПОСРЕДНИК
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
Ценовник посредничких провизија за обављено посредовање приликом купопродаје, замене и изнајмљивања некретнина.

КУПОПРОДАЈА
(Провизија се наплаћује у процентима од укупног постигнутог износа купопродајне цене, осим у случају да је Уговором о посредовању уговорен фиксни износ провизије који не зависи од постигнуте цене).
 • Уобичајена провизија од 1 до 4%

ПРОДАЈА
(Провизија за посредовање приликом продаје некретнина, наплаћује се од Продавца)
 • Уобичајени износ провизије: 1 - 3% (Минималан износ 500 Евра у динарској противвредности)

КУПОВИНА
(Провизија за посредовање приликом куповине некретнина, наплаћује се од Купца)
 • Уобичајени износ провизије: 1 - 3% (Минималан износ 500 Евра у динарској противвредности)

ЗАКУП

Закуподавац (Провизија од Закуподавца)
Износ провизије процентуално у односу на месечну закупнину и то:
 • Минимално 50%
 • За закуп уговорен на трајање од 12 – 59 месеци: 75%
 • За закуп уговорен на трајање од 60 месеци (5 година) и више: 100%

Закупац (Провизија од Закупца)
Износ провизије процентуално у односу на месечну закупнину и то:
 • Минимално 50%
 • За закуп уговорен на трајање од 12 – 59 месеци: 75%
 • За закуп уговорен на трајање од 60 месеци (5 година) и више: 100%

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?